Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis golabwsieci.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Regulamin określa:

   1. zasady uczestnictwa i przeprowadzania Aukcji za pośrednictwem Serwisu,

   2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis golabwsieci.pl oraz zasady świadczenia tych usług,

   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do wzięcia udziału w Aukcji oraz korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu golabwsieci.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie, a wyłącznie pośredniczą w zawieranych Umowach Sprzedaży.

  6. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania Produktami Sprzedawcy.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

   1. Kodeksu cywilnego;

   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;

   3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami),

   4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Definicje

  1. Ogólne:

   1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

   2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika będącego Licytantem/Kupującym.

   3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   4. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

   5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

   6. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem golabwsieci.pl

   7. USŁUGODAWCA – Radosław Pająk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą GOŁĄBWSIECI Radosław Pająk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 23A Osełków 26-140, NIP: 6631881421, REGON: 387529700, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@golabwsieci.pl

   8. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

   9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

  2. Szczególne – dotyczy zawieranej Umowy Sprzedaży:

   1. PRODUKT – dostępne w ofercie Sprzedawcy gołębie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   2. AUKCJA – tryb sprzedaży Produktów udostępniony za pośrednictwem Serwisu administrowanego przez Usługodawcę.

   3. DOGRYWKA - przedłużony czas trwania Aukcji o dodatkowe 5 min.

   4. SPRZEDAWCA - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która oferuje swoje Produktu na sprzedaż poprzez Aukcję, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

   5. KUPUJĄCY – Licytant, którego Oferta złożona za pośrednictwem Serwisu w toku Aukcji, miała najwyższą cenę i który otrzymał informację o przybiciu oraz obowiązku do zawarcia Umowy Sprzedaży.

   6. LICYTANT - Użytkownik, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na złożeniu poprzez Serwis w toku Aukcji ważnej Oferty.

   7. OFERTA - składana podczas Aukcji propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych w opisie Aukcji i za cenę zaoferowaną przez Licytanta.

   8. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu po wygranej przez niego Aukcji.

   9. ZŁOŻENIE OFERTY - wyrażenie woli zakupu danego Produktu przez Licytanta za określoną przez niego cenę za pośrednictwem Serwisu. Licytant składa jednorazową ofertę na wybrany przez niego Produktu.

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. prowadzenie Konta,

   2. składanie Ofert,

   3. Newsletter.

  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na Złożeniu Oferty zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:

   1. powszechnie uznane za obraźliwe,

   2. o charakterze rasistowskim,

   3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

   4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

   5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

   6. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do golabwsieci.pl,

   7. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,

   8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 5. Warunki przystąpienia oraz udział w aukcjach

  1. Warunkiem przystąpienia do każdej Aukcji przez Licytanta/Kupującego jest dokonanie prawidłowej rejestracji Konta w Serwisie za pośrednictwem Formularza Rejestracji.

  2. Usługodawca wystawia Produkty należące do Sprzedawcy na Aukcji, po wcześniejszym ustaleniu warunków prowizji z tytułu sprzedaży Produktu w Serwisie.

  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne zakupionych Produktów. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opis Produkt.

  4. W trakcie trwania Aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku niezastosowania się do ww. wymogu Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Użytkowników do uczestnictwa w Aukcjach.

  5. Serwis rozstrzyga bieżące spory w trakcie Aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu.

  6. Daty, godziny oraz statusy Aukcji podawane są na stronie internetowej golabwsieci.pl oraz przekazywane są Licytantowi w formie elektronicznej.

  7. Licytanci dokonują Zgłoszenia Oferty za pośrednictwem Serwisu. Składając Ofertę w toku Aukcji Użytkownik akceptuje warunki Aukcji określone w ogłoszeniu.

  8. Serwis może podjąć decyzję o unieważnieniu Aukcji, informując o tym fakcie niezwłocznie Licytantów, za pośrednictwem Serwisu.

  9. W razie złożenia przez różnych Licytantów w jednej Aukcji kilku ofert zawierających taką samą cenę zakupu Produktu, o pierwszeństwie Złożenia Oferty decyduje kolejność ich przesłania tj. wygrywa Oferta złożona wcześniej.

  10. Aukcja może się wydłużyć o dogrywkę (w przypadku oferty złożonej w ostatniej minucie trwania aukcji, następuje automatyczne przedłużenie aukcji o kolejne 5 minut - w razie konieczności odśwież stronę).

  11. Zakończenie Aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania.

  12. Złożenie najwyższej Oferty skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.

  13. Po zakończeniu Aukcji, Serwis przekazuje Sprzedawcy dane Kupującego, w celu wykonania Umowy Sprzedaży za kwotę wskazaną w najwyższej oferowanej cenie zakupu.

  14. Kupujący jest zobowiązany, oprócz ceny Produktu, pokryć koszty jego dostawy, określone przez Sprzedawcę.

  15. Kupujący niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski, jest zobowiązany do wskazania miejsce na terenie Polski do dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę.

  16. W przypadku niewykonania Umowy Sprzedaży przez Kupującego jest on zobowiązany do pokrycia kosztów transakcji poniesionych przez Sprzedawcę pod rygorem usunięcia Konta w Serwisie.

  17. Zasady reklamacji Produktu oraz odstąpienie od Umowy Sprzedaży określa Sprzedawca indywidualnie z zastrzeżeniem, iż postanowienia Sprzedawców nie mogę naruszać praw i obowiązków Konsumentów wynikających przepisów powszechnie obowiązujących.

 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter).

   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@golabwsieci.pl

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@golabwsieci.pl

   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 8. Własność intelektualna

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem golabwsieci.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Radosława Pająka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą GOŁĄBWSIECI Radosław Pająk, 23A Osełków 26-140, NIP: 6631881421, REGON: 387529700. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony golabwsieci.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony golabwsieci.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 9. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

  3. Każdy Sprzedawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane przekazane Usługodawcy do publikacji w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw Konsumenta.

  4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

  5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

  6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

   1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

   2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

   3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

   4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

   5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

   6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

   7. za skutki związane z utratą hasła.

 10. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

  3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.

  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

  5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.